Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Ο δ ύ ν η και η δ ο ν ή

Δυο λέξεις 
με τα ίδια γράμματα
Ο δ ύ ν η και η δ ο ν ή
Ίδια γράμματα 
σε διαφορετική σειρά
Πόσες όμως φορές στη ζωή μας
Δεν αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη!